XXIII Krajowa
Konferencja Elektroniki

2-6.06.2024
Darłowo

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iod@umg.edu.pl).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również na podstawie wydanych aktów wykonawczych;
  • przetwarzanie w określonych wypadkach jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną;
  • w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych jako płatnika odnoszących się do zatrudnienia w charakterze pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, jak również w zakresie wypłat stypendiów i innych świadczeń - związanych z obliczeniem i poborem podatków lub innych należności publicznoprawnych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy.

Przetwarzane przez Uniwersytet Morski w Gdyni jako administratora Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. W przypadkach ściśle określonych w art. 9 ust. 2 RODO mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczność ich przetwarzania wynika z powyższych publicznoprawnych obowiązków Uniwersytetu Morskiego lub jest skutkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością realizacji rekrutacji, obowiązku prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi Uniwersytetowi Morskiemu uprawnieniami. Odmowa podania danych w przypadku zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością jej wcześniejszego zakończenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw i innych przepisów, które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Więcej informacji: Ochrona danych w UMG

Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia

+48 58 558 65 82