XXI Krajowa
Konferencja Elektroniki

5-9.06.2022
Darłowo

Program XXI KKE

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo program XXI KKE w postaci pliku PDF
(wersja z 28.05.2022)

Komitet Organizacyjny

Sesje specjalne KKE 2022

Nauczanie elektroniki na poziomie akademickim zorientowane na aktywizację studentów

Organizatorzy:
 • Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
  Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki,
  Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
 • Dr hab. inż. Maciej Sibiński
  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

W ostatnich latach obserwuje się nowy, ważny etap rozwoju elektroniki jako dyscypliny nauki i technologii. Proces ten stał się motywacją do zorganizowania niniejszej sesji specjalnej, ponieważ wynika z niego potrzebna dalszej modernizacji procesu nauczania elektroniki.

Z jednej strony krzem jest wciąż najważniejszym materiałem półprzewodnikowym i można przewidywać, że ze względu na jego dostępność ten stan nie ulegnie zmianie. Jednak, z drugiej strony, w dalszym zwiększaniu skali integracji osiągnęliśmy barierę zarówno technologiczną jak i ekonomiczną. Dalszy wzrost integracji jest więc trudny a nawet niemożliwy ze względu na: zbyt duże koszty nowych procesów technologicznych, zbyt mały uzysk akceptowalnych układów i zbyt wyraźny proces ich degradacji wskutek starzenia. Można nawet powiedzieć, że w niezawodności i trwałości układów elektronicznych obserwujemy regres. Współczesne układy scalone nie są już w pełni sprawne a ich działanie ulega degradacji. Dlatego nowe muszą mieć nowe cechy: samo testowalność, samo naprawialność a nawet wewnętrzną sztuczną inteligencję.

W ostatnich latach rozwijają się szybko także technologie tzw. elektroniki elastycznej, drukowanej, noszonej a nawet implantowanej, tj. integrowanej z odzieżą a nawet bezpośrednio z ciałem.

Wobec dokonujących się zmian architektury układów i technologii elektronicznych nasuwają się pytania: jak na poziomie akademickim należy kształcić inżynierów elektroników, jak modernizować programy nauczania, jak dobierać proporcje pomiędzy technologią a elektroniką układową? W jakim stopniu nowe metody nauczania, np. nauczanie metodą rozwiązywania problemów (ang. problem-based learning), mogą być pomocne w nauczaniu elektroniki? Jakie specjalności w kształceniu elektroników powinny być w Polsce traktowane priorytetowo?

Jednocześnie wystąpienie stanu pandemii i związane z nim wymogi pracy i nauki zdalnej jak również reorganizacja procesu kształcenia wiąże się z szeregiem nowych ograniczeń i wymagań, które mogą być okazją do twórczej adaptacji pracy kadry dydaktycznej w celu wykorzystania nowych środków technicznych do aktywizacji studentów i wzbogacenia ich kompetencji i umiejętności.

Wspomniane powyżej uwarunkowania, jak również pojawiające się nowe formy dydaktyczne, związane zwłaszcza z nauczaniem problemowym, samoorganizacją i pracą w grupach interdyscyplinarnych mogą być wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń pracowników uczelni i jednostek naukowych oraz studentów i absolwentów.

Wszystkich zainteresowanych sformułowanymi problemami zapraszamy do udziału w organizowanej sesji, której głównym celem jest prezentacja nowych pomysłów w nauczaniu elektroniki i przeprowadzenie dyskusji nt. Jak dzisiaj należy uczyć elektroniki tak, aby aktywizować studentów?

Prosimy o zgłaszanie prac dotyczących programów nauczania, metod kształcenia jak i prac o bardziej szczegółowym charakterze, np. dotyczących nauczania konkretnych zagadnień i przedmiotów na kierunku elektronika. Referaty prosimy przesyłać do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@umg.edu.pl) oraz do organizatorów sesji prof. Adama Dąbrowskiego (adam.dabrowski@put.poznan.pl) i prof. Macieja Sibińskiego (maciej.sibinski[at]p.lodz.pl).

Fotonika i fotowoltaika na kanwie XXI wieku

Organizatorzy:
 • Prof. dr hab. Agnieszka Iwan
  Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław,
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak
  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu,
  Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. inż. Paweł Karasiński
  Politechnika Śląska, Gliwice
  Katedra Optoelektroniki

Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu fotoniki i fotowoltaiki w aspekcie min. bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego i ma charakter interdyscyplinarny.

W szczególności w zakresie zagadnień związanych z fotoniką zapraszamy do uczestnictwa osoby zajmujące się:

 • materiałami nieorganicznymi i organicznymi,
 • nanomateriałami,
 • fotoindukowanymi zjawiskami w materiałach organicznych i nieorganicznych,
 • czujnikami światłowodowymi i fotonicznymi,
 • technologiami światłowodowymi,
 • optyką zintegrowaną,
 • fotoniką światłowodową,
 • analizą teoretyczną i projektowaniem struktur fotonicznych,
 • technologiami laserowymi,
 • holografią i informatyką optyczną,
 • optyką nieliniową i kwantową,
 • optycznymi emiterami i detektorami.

Z kolei w zakresie zagadnień związanych z fotowoltaiką zapraszamy do uczestnictwa osoby zajmujące się tematyką dotyczącą:

 • nieorganicznych i organicznych (polimerowych) ogniw słonecznych,
 • hybrydowych ogniw słonecznych,
 • krzemowych, barwnikowych, perowskitowych, kesterytowych, GaAs i bezfulerenowych ogniw słonecznych,
 • superkondensatorów,
 • baterii litowo-jonowych,
 • nowych materiałów organicznych i nieorganicznych,
 • nanomateriałów i kompozytów,
 • technik wytwarzania warstw,
 • metod enkapsulacji ogniw,
 • recyklingu,
 • ładowarek słonecznych,
 • scyntylatorów,
 • czujników,
 • elastycznej elektroniki,
 • analizy procesów i zjawisk,
 • nowych układów pomiarowych i technik elektrochemicznych,
 • aspektów ekologicznych,
 • rozwiązań technologicznych,
 • bezpieczeństwa energetyczne.

Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) za wsparcie finansowe projektu pt.: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych” otrzymane w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Umowa Nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018.

Tlenki szeroko-przerwowe i ich zastosowania

Organizator:
 • Prof. dr hab. Marek Godlewski
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Materiały tlenkowe o szerokiej przerwie energetycznej to intensywnie badana klasa materiałów łączących cechy wysokiej transmisji optycznej w obszarze widzialnym, kontrolowanego przewodnictwa elektrycznego (w przypadku ZnO i TiO2 możliwe są warstwy o wysokim przewodnictwie) i, po odpowiednim domieszkowaniu, wydajnej emisji światła w szerokim zakresie spektralnym. Materiały te znajdują liczne zastosowania - od przezroczystych elektrod (fotowoltaika), jako tlenki podbramkowe w tranzystorach (wprowadzenie do elektroniki warstw HfO2 umożliwiło dalszą miniaturyzacji tranzystorów stosowanych w układach scalonych), w tranzystorach dla przezroczystej elektroniki, w nowych generacjach pamięci półprzewodnikowych, a także w całej gamie sensorów - piezoelektrycznych, akusto-optycznych, gazowych, chemicznych i biologicznych.

Interesującym faktem jest, ze te same tlenki, które intensywnie były badane do zastosowań elektronicznych, znajdują obecnie zastosowania w biologii i medycynie - jako warstwy antybakteryjne, pokrycia implantów i jako znaczniki fluorescencyjne umożliwiające wczesną detekcję zmian nowotworowych.

Tlenki domieszkowane metalami przejściowymi (z silnymi oddziaływaniami magnetycznymi) lub jonami ziem rzadkich (znaczniki fluorescencyjne) intensywnie badane były do zastosowań spintronicznych, a także opto-elektronicznych (wyświetlacze elektroluminescencyjne).

Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje: technologię wytwarzania nanostruktur tlenkowych, metodykę ich badań, a także ich zastosowania w elektronice, fotowoltaice, opto-elektronice i medycynie.

Omówione będą najnowsze prace technologiczne wytwarzania cienkich warstw tlenkowych z wykorzystaniem technologii MBE i ALD, i warstw i nanocząstek tych materiałów wytwarzanych w procesie hydrotermalnym.

Omówione będą także wybrane zastosowania warstw tlenkowych w:

 • pamięciach półprzewodnikowych,
 • biologii i medycynie – w tym w implantologii,
 • optyce, optoelektronice i fotowoltaice.

Komitet Naukowy KKE

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
Prof. dr hab. Jacek Baranowski
Prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Dr hab. inż. Agata Dąbrowska
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
Dr hab. inż. Zdzisław Filus
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki
Prof. dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz
Prof. dr hab. Agnieszka Iwan
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Dr hab. inż. Agata Jasik
Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
Prof. dr hab. inż. Adam Kawalec
Dr hab. inż. Marek Kitliński
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos
Dr hab. inż. Paweł Karasiński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik
Dr inż. Zygmunt Łuczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski
Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek
Dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Dr hab. inż. Robert Sarzała
Prof. dr hab. inż. Edward Sędek
Dr hab. inż. Maciej Sibiński
Dr hab. inż. Wiesław Sieńko
Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
Dr hab. inż. Paweł Śniatała
Dr hab. inż. Mariusz Sochacki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński
Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Dr hab. inż. Robert Suszyński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Dr hab. inż. Jacek Wojtas

Komitet Organizacyjny KKE

Dr inż. Kalina Detka

Dr inż. Kalina Detka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego KKE
Mgr inż. Kamil Bargieł

Mgr inż. Kamil Bargieł

Dr inż. Damian Bisewski

Dr inż. Damian Bisewski

Mgr inż. Łukasz Buchert

Mgr inż. Łukasz Buchert

Mgr inż. Magdalena Budnarowska

Mgr inż. Magdalena Budnarowska

Mgr Katarzyna Chmielewska

Mgr Katarzyna Chmielewska

Aleksander Data

Aleksander Data

Dr inż. Jacek Dąbrowski

Dr inż. Jacek Dąbrowski

Dr inż. Adam Muc

Dr inż. Adam Muc

Krzysztof Nieradko

Krzysztof Nieradko

Mgr inż. Joanna Patrzyk

Mgr inż. Joanna Patrzyk

Dr inż. Przemysław Ptak, prof. UMG

Dr inż. Przemysław Ptak, prof. UMG

Mgr inż. Emilian Świtalski

Mgr inż. Emilian Świtalski

Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia

+48 58 558 65 82